REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO

I. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakresusług świadczonych przez INPRO na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania z tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez INPRO jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. INPRO – będąca właścicielem Portalu oraz Oprogramowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 676), przy ul. J.R.R. Tolkiena 3, lok. 39, numerem KRS 0000468878, NIP: 7792414464, REGON: 302472194, o kapitale zakładowym w wysokości 80.000,00 zł,
  2. Okres Testowy – ustalony pomiędzy INPRO a Klientem okres, w czasie którego Klient ma nieograniczony dostęp do Oprogramowania i za który nie są pobierane żadne opłaty. Zasady korzystania z Okresu Testowego określa Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Portal – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.inpro24.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, umożliwiająca dostęp do Oprogramowania;
  5. Oprogramowanie – aplikacja InPro zainstalowana na serwerach INPRO i udostępniana Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, do który